اندیشه و تفکرات مرحوم استیو جابز در کنار کلکسیونی از ابداعات و مدیریت وی بر کسی پوشیده نیست.

بعد از مرگ استیو، راه و اندیشه های وی در کشورهای خواهان پیشرفت و نوآوری ادامه پیدا کرده که مدارس " استیو جابز" در هلند یکی از مصادیق آن است. این مدارس تحت پروژه و بنیاد آموزشی موسوم به O4NT توسعه یافته و در شهرهایی مانند آمستردام، آلمیره، بردا، اسنیک، هینولیت و ... مبتنی بر آی پد و اپلیکیشن های آموزشی روی آن، دایر شده است. در واقع ، تخته سیاه و بورد های آموزشی با آی پد جایگزین شده و فعالیتهای آموزشی توسط دانش آموزان در 365 روز از سال انتخاب می شود و حالت اجباری با دروس از قبل تعریف شده در ساعات معین وجود نداشته و مجازی سازی فضای آموزشی اصلی ترین اتفاقی است که در این مدارس افتاده است. ساعت آموزش انعطاف پذیر بوده و از 7:30 تا 18:30 ادامه دارد و دانش آموزان می توانند ساعات متناسب با خود را برگزینند.